top of page

Declaratia de Politica si Angajamentul Conducerii in domeniul Calitatii, Mediului, Sanatatii si Securitatii in Munca

Strategia dezvoltării şi valorile definitorii ale S.C. ARCHIVIT S.R.L. în servicii de depozitare si management al arhivei au ca scop principal oferirea de servicii de cea mai bună calitate, pentru a preîntâmpina aşteptările părților interesate în vederea satisfacerii cerinţelor acestora şi a respectării cerinţelor legale şi reglementărilor aplicabile.

Pentru atingerea acestui deziderat, managementul de vârf al S.C. ARCHIVIT S.R.L., a implementat sistemul de management al calităţii, mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale conform cerintelor standardelor ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 şi ISO 45001:2018, fiind conştient de faptul că aceasta va asigura posibilitatea identificării potenţialului de îmbunătăţire continuă a performanţelor organizaţiei.

Politica și obiectivele referitoare la calitate, mediu și SSM sunt compatibile cu contextul și direcția strategică a societății, inclusiv natura, amploarea și impacturile asupra mediului, ale activităților, produselor și serviciilor sale. Cerințele sistemului de management al calității, mediului și SSM sunt integrate în procesele de afaceri ale societății. Personalul este încurajat în vederea promovării abordării pe bază de proces și a gândirii pe bază de risc pentru toate activitățile desfășurate.

Identificarea resurselor necesare sistemului de management al calității, mediului și SSM constituie o prioritate pentru asigurarea conformării la cerințele legale identificate, ale sistemului și obținerea rezultatelor intenționate, promovarea îmbunătățirii verificate prin intermediul ședințelor de analiză și măsurilor propuse.

 

Ca bază a dezvoltării sistemului de management al calităţii, mediului şi SSM a fost stabilită politica cu următoarele obiective:

 • îmbunatăţirea continuă a nivelului satisfacţiei părților interesate faţă de produsele furnizate și serviciile prestate şi de modul de colaborare;

 • îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi menţinerea imaginii de marcă;

 • respectarea termenelor contractuale;

 • motivarea angajaţilor;

 • rezultate economico-financiare pozitive;

 • respectarea cerinţelor legale şi de reglementare;

 • reînnoirea şi menţinerea certificării sistemului de management integrat calitate-mediu-SSM.

 

Managementul societăţii promovează o politică de reducere a impacturilor negative ale activităţilor sale asupra mediului, fără ca prin aceasta să afecteze calitatea serviciilor sale furnizate clienţilor. Politica în domeniul mediului declarată are scopul de a stabili direcţiile de actiune ale activităţilor specifice sistemului de management de mediu şi de a servi drept un referenţial unic şi permanent.  Direcţiile propuse pentru realizare sunt:

 • respectarea cerinţelor legislaţiei româneşti şi europene de protecţie a mediului pentru serviciile oferite, ca o măsură de adaptare la acestea;

 • prevenirea  poluării provenită din activităţile prestate;

 • îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu.

Directorul General al societăţii garantează că activităţile pe care le desfăşoară sunt planificate şi controlate, iar politica în domeniul mediului declarată, este compatibilă cu celelalte politici ale societăţii.

 

Obiectivele generale în domeniul mediului sunt :

 • adoptarea de acțiuni, atunci când este cazul, de măsuri necesare pentru îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu;

 • păstrarea sub control a activităţilor pentru eliminarea factorilor de risc ;

 • îmbunătăţirea comunicării interne şi externe

 • informarea personalului cu privire la problemele de mediu.

 

Directorul General al societăţii promovează o politică de identificare şi reducere a riscurilor privind sănătatea şi securitatea în muncă.

Managementul de la cel mai înalt nivel se angajează:

 • să asigure condiții de lucru sigure și sănătoase pentru prevenirea traumatismelor și bolilor determinate de muncă, care să fie adecvate scopului, dimensiunii și contextului societății, precum și naturii specifice a riscurilor și oportunităților SSM ;

 • să respecte prevederile legale în vigoare şi alte cerinţe de sănătate şi securitate în muncă aplicabile domeniului de activitate;

 • să asigure un cadru pentru stabilirea obiectivelor SSM;

 • să asigure identificarea, evaluarea şi măsurile de îmbunătăţire privind securitatea şi sănătatea la toate locurile de muncă prin eliminarea pericolelor și reducerea riscurilor pentru întregul personal;

 • să-şi îmbunătăţească continuu managementul şi performanţele sale de SSM în aşa fel încât să prevină rănirile, accidentele şi îmbolnăvirile profesionale;

 • să asigure instruire în vederea dezvoltării profesionale şi a cunoaşterii obligaţiilor individuale în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă;

 • să asigure condițiile de consultare și implicare a lucrătorilor și reprezentanților lucrătorilor în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă.

 

Managementul de vârf, fiind conştient de importanţa consolidării unei imagini dominant pozitive, a creşterii credibilităţii organizaţiei şi a satisfacţiei clienţilor, îşi ia angajamentul de a pune la dispoziţie toate resursele necesare pentru implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat - calitate, mediu şi SSO.

Această politică va fi adusă la cunoştinţa tuturor angajaţilor, astfel încât aceştia să înţeleagă importanţa rolului, pe care-l au în realizarea ei şi va fi analizată anual, pentru a stabili adecvarea continuă a acesteia, cu dezvoltarea organizației. La realizarea acestor sarcini, Directorul General este asistat de Responsabilul managementului integrat şi de responsabilii de procese cărora le va da tot concursul pentru îndeplinirea acţiunilor convenite. Întregul personal este răspunzător de însuşirea temeinică, cunoaşterea şi aplicarea fermă a prevederilor documentelor sistemului de management integrat conform responsabilităţilor definite în aceste documente. Vor fi depuse eforturi pentru ridicarea nivelului calitativ al serviciilor furnizate astfel că orice problemă să poată fi rezolvată operativ şi la exigenţe maxime.

 

 Data:  01.07.2021

stampila archivit.jpg
bottom of page